Zvoneček Bylany

Máte dotaz? Zavolejte nám.

Telefon

321 671 001

Důležité informace

Pro využívání služeb Zvonečku Bylany je nejdříve nutné vyplnit žádost o poskytování sociální služeb, podepsat a zaslat na adresu Zvonečku Bylany. Pokud si nevíte rady, kontaktujte prosím jednu z našich sociálních pracovnic. Kladné vyřízení žádosti V případě kladného vyřízení vaší žádosti by měl klient s sebou při nástupu do domova mít:

 • posudek registrujícího praktického lékaře (formulář ke stažení)
 • léky, které užíváte
 • rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči byl – li přiznán příslušným Obecním úřadem obce s rozšířenou působností
 • občanský průkaz
 • průkazku zdravotní pojišťovny
 • rozsudek o zbavení způsobilosti k právním úkonům (byl-li vydán)
 • listinu opatrovníka
 • platný důchodový výměr – buď z České správy sociálního zabezpečení nebo potvrzení z pošty
 • peníze v hotovosti – alespoň na první úhradu pobytu v domově
 • oblečení (nejlépe to, co je žadatel zvyklý běžně nosit)
 • základní hygienické potřeby (šampon, mýdlo, hřeben, kartáček na zuby a pastu, holicí strojek apod.)
 • věci osobní povahy (hrníček, budík, stolní lampičku, brýle, fotografie nebo obrázek apod.)
 • drobné elektrické spotřebiče je možné přinášet a používat za předpokladu, že byly zkontrolovány revizním technikem podle normy ČSN 331610 a shledány nezávadnými (fén, holící strojek, nabíječka mobilního telefonu apod.). Při nástupu zařízení žádá předložení protokolu o revizi vnášených elektrických spotřebičů.

Vše předložte v zařízení Zvoneček Bylany (Pod Malým vrchem 1378, 282 01 Český Brod) - v kanceláři sociální pracovnice, od pondělí do pátku (8:00 -15:30 hod.), sociální pracovnice - tel. 321 610 434.

Kritéria odmítnutí zájemce o službu a) z důvodu zdravotního stavu zájemce
poskytnutí sociální služby se vylučuje dle § 36 písm. a),b),c) vyhlášky 505 / 2006:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení
 • osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutního infekčního onemocnění
 • osobám s mentálním postižením kombinovaným se smyslovým postižením, které vyžaduje specializovanou péči z důvodu výrazného snížení sluchových a zrakových schopností
 • Osobám se závislostí na návykových látkách (alkoholici, drogově závislí apod.)
 • osobám s výraznějšími poruchami chování a duševními poruchami, zejména s agresivními nebo autoagresivními projevy, které není možné dostatečně zvládnout psychofarmaky a chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osobám s těžkými poruchami osobnosti (disociální, schizoidní, paranoidní, s násilnickými sklony apod.)
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí vysoce náročné ošetřovatelské péče a každodenní dohled lékaře

Při sociálním šetření předloží zájemce o službu poskytovateli posudky o zdravotním stavu od registrujícího praktického lékaře či praktického lékaře pro děti a dorost, ze kterého je zřejmé, že netrpí takovým zdravotním stavem, který by vylučoval poskytnutí služby.

b) Z důvodu nedostatku kapacity požadované služby
Zájemci je podána informace o možnosti zařazení do Pořadníku čekatelů.

c) Zařízení neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá
Poskytovatel při prvním kontaktu se zájemcem sdělí, že tuto službu neposkytuje.

d) Pokud Domov vypověděl osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Hlášení změn

Žádáme , aby veškeré změny osobních údajů , které týkají poskytované služby, byly nahlášeny nejpozději do 8 dnů od vzniku změny. Změny je nutné nahlásit sociálním pracovnicím Zvonečku Bylany.

V případě dotazů kontaktujte sociální pracovnice na telefonním čísle 321 610 434.